Call US (+66)2-330-9788

Home » อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่สะอาดและได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตและขนาด,ปริมาตรที่เที่ยงตรงตามที่กำหนด เช่น ถ้วยยา ชามรูปไต เป็นต้น นอกจากนี้เรายังรับออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามที่ทางสถานพยาบาลคลีนิคต่างๆต้องการ เราได้รับอนุญาติในการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคตเราจะมีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่กว้างขว้างมากขึ้น

Medicine bowlชามรูปไต

Medicine cupถ้วยยา

Comments are closed.